• .
  • تماس با ما: 220944223-021
  • ایمیل به ما:  sazehkaran.co2014@gmail.com
  • درباره ما
  • همکاران

اعضاء هیئت مدیره :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

سابقه (سال)

مدرک تحصیلی

1

سعید لطفی

مدیرعامل رئیس هیئت مدیره

10

کارشناس مهندسی عمران

2

محسن ابدالی

عضو هیئت مدیره

7

کارشناس مهندسی برق

3

یوسف منصوری

نائب رئیس هیئت مدیره

15

کارشناس مهندسی مکانیک

4

مرتضی رشیدی

عضو هیئت مدیره

10

کارشناس مهندسی عمران

5

صفورا رسولی

عضو هیئت مدیره

7

کارشناس مدیریت بانکی

پرسنل کلیدی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه ( سال )

مدرک تحصیلی

1

احمد گودرزی

مدیر پروژه ها

10

کارشناس مهندسی عمران

2

رضا گرامند

مدیر پروژه ها

8

کارشناس مهندسی عمران

3

محمد مولایی

سرپرست دفتر فنی

8

کارشناس ارشد مهندسی عمران

4

مهدی امیری یکتا

سرپرست بخش معماری

10

کارشناس ارشدمعماری

5

پویا عربی

سرپرست کارگاه ها

5

کارشناس مهندسی عمران

6

سهراب عربلو

سرپرست کارگاه ها

5

کارشناس مهندسی عمران